Skip to main content

General conditions

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.busters.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door AB Safety N.V. Voor meer informatie, klachten of inschrijving op een nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar info@ab-safety.eu.

Gebruik van de website door de gebruiker

De website en al haar onderdelen/inhoud is beschermd door intellectuele rechten en behoren AB Safety of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving in verband met de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AB Safety de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

U verbindt zich er ondermeer toe:

  • De informatie op de website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die directe of indirecte schade kan toebrengen aan AB Safety, aan de met AB Safety verbonden ondernemingen of aan derden of bezoekers van de website.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan AB Safety te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Geen onnodige, herhaaldelijke of irrelevante reacties te plaatsen, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van de website

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

AB Safety kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bussters-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. AB Safety staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. AB Safety is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. AB Safety behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites of naar deze site

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. AB Safety heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door AB Safety houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan en dit naar alle pagina’s van deze website.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat AB Safety hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Meldingsplicht

U wordt verzocht om AB Safety op de hoogte te brengen van enige onwettelijke inhoud die via de website beschikbaar wordt gesteld zodat AB Safety de nodige maatregelen kan nemen. De gebruiker kan hiervan eveneens rechtstreeks aangifte doen, onder meer bij het Centraal Meldpunt van de Computer Crime Unit (www.gpj.be). AB Safety heeft bovendien het recht om elke content of foto, waarvan het discretionair beoordeelt dat het om een weergave van illegale activiteiten gaat of waarvan het oordeelt dat de inhoud illegaal is, eenzijdig van de servers te verwijderen zonder dat het op enige wijze aansprakelijk kan zijn voor enige schade die uit deze verwijdering zou kunnen voortvloeien en zal AB Safety de bevoegde overheid inlichten.

Aansprakelijkheid & Garanties

De website wordt u aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt en die door u is gekend. U erkent en aanvaardt dat noch AB Safety noch de leveranciers of ontwerpers van de software of inhoud die deel uitmaakt van de website enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal (waaronder virussen, “ worms”, “ trojan horses”, “ logic bombs” en dergelijke) noch betreffende de beschikbaarheid van de website of van de inhoud van de website.

Eigen risico

U staat zelf in voor de apparatuur en de software die noodzakelijk is om u op de website aan te sluiten en voor de configuratie van deze apparatuur en software. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op uw risico uitgevoerd. Het downloaden van content is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Elke schade aan de computer, hardware en software van de gebruiker en die het gevolg zou zijn van het downloaden content door de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U dient zelf in te staan voor de technische maatregelen om uw computer te beveiligen tegen indringing van derden en/of om de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw gegevens te verzekeren. Wij bevelen het gebruik aan van een up-to-date antivirus programma alvorens de website te gebruiken.

In geval van panne, wijziging van de Dienst, onderhoudswerkzaamheden of beëindiging van de Dienst is het mogelijk dat bepaalde gegevens verdwijnen of niet meer kunnen worden geraadpleegd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een backup van deze gegevens te organiseren.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van AB Safety of derden, verbindt u zich ertoe AB Safety of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van AB Safety of derden als gevolg van een inbreuk hierop en behoudt AB Safety zich het recht voor de toegang tot de website te schorsen voor de gebruiker of definitief toegang te ontzeggen tot de website aan de gebruiker.

Aansprakelijkheid van AB Safety

AB Safety is alleen aansprakelijk voor haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van AB Safety is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die U heeft geleden, met uitsluiting van, maar niet beperkt tot, alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AB Safety beperkt tot een maximaal bedrag van 100 EUR per gebruiker, per schadegeval en/of per reeks schadegevallen met eenzelfde oorzaak, ook al treft deze reeks schadegevallen verschillende gebruikers.

Overige bepalingen

In het geval één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

AB Safety kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen mits publicatie en kennisgeving hiervan op haar website De gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf publicatie op de website. Uw akkoord met deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden blijkt uit het verder gebruik van de website door de gebruiker.

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische materiële recht. Elk geschil over de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen.